Google Chromebook Forums banner

Linux in Chromebook

545 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Saartje
Betr. Lenovo chromebook C330
Hierin ge-installeerd Linux (Debian GNU/Linux 10 \n \l, xfce)
Ik kan de terminal openen, maar hoe krijg ik de desktop environment te zien zoals bij een laptop met bv. xubuntu.
Vlgs. wat ik heb gelezen zou je bij het opstarten van chromebook ook de keuze moeten krijgen tussen chromeOS en Linux. Dit zie ik ook niet.
Graag hulp, b.v.d.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top