Google Chromebook Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Beste forumleden,
Wie weet een oplossing voor mij vwb twee problemen met mijn nieuw gekocht chromebook Acer 315cb315-3ht-472 28 nov 2021 en wel de volgende.

1)
Als ik uit google drive een document wil uitprinten dan lukt dit niet. Als ik op het printer icoon (rechtsboven) druk verschijnt het document weer als hierboven gevonden met dan rechts op mijn beeldscherm een printer pop-up scherm waar print instellingen in staan en ook de juist grondbeginselen wi-fi printer met onder in de opdrachtknop niet van PRINTEN maar OPSLAAN. Druk ik daar dan op het weer van voren af aan.
Ik kan dus niet printen. Wat doe ik niet goed of moet ik anders handelen van uit mijn chromebook dit vwb vraag 1.

2)
Bij het kijken naar TV (Ziggo go) van in you tube muziekfilmpjes afspelen hapert na enkele minuten beeld en geluid.
leerde kennen . Wifi ontvangst uitstekend. Windows laptop had dit absoluut niet.
Wie weet hier de oplossing voor.
m.vr.gr Rob
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top